Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Legacy BeachMail Login Screen (Prior to 1/19/2017)

screenshot of legacy BeachMail login screen
Figure 1: screenshot of legacy BeachMail login screen

Future BeachMail Login Screen (After 1/19/2017)

screenshot of future BeachMail login screen
Figure 2:  screenshot of future BeachMail login screen

 

  • No labels